Duurzaam

Duurzaamheidsdoelstellingen

Veel organisaties hebben duurzaamheidsdoelstellingen ten aanzien van energiebesparing en CO₂-uitstoot. Vaak is de doelstelling al duidelijk en geformuleerd. Het stapsgewijs bereiken van deze doelstellingen kan EFM begeleiden en stimuleren en doet dit aan de hand van een met de betrokkenen op te stellen routekaart, ook wel Roadmap Energie genoemd. Deze Roadmap is een blijvend instrument om inzicht te geven en voortgang te bewaken. De Roadmap brengt alle energieverbruikers in beeld en schetst een perspectief waarin grote besparingen en duurzame opwekking samen zorgen voor het bereiken van de gestelde doelen. Besparingen worden aanvankelijk met maatregelen uitgevoerd, die op korte termijn terug te verdienen zijn, vaak al binnen één of twee jaar. Voor lange termijn maatregelen zijn grotere investeringen nodig, die bijvoorbeeld meegenomen worden bij renovaties en in gepland meerjarenonderhoud.
Het resterende verbruik wordt uiteindelijk op duurzame wijze opgewekt. De Roadmap schetst perspectief, de haalbaarheid en draagt bij aan organisatie breed commitment.

Haalbaarheidsstudies

In het beheren en verduurzamen van uw objecten staat de eigenaar of beheerder regelmatig voor keuzes. Voor het maken van een goed onderbouwd besluit moet er voldoende informatie ter beschikking zijn. Haalbaarheidsstudies bieden inzicht in de technische en economische haalbaarheid van doelstellingen en de toepasbaarheid van maatregelen. De bedoeling van haalbaarheidsstudies is vooral te informeren over de mogelijke technieken, de subsidies en de haalbaarheid van de verschillende (alternatieve) energiesystemen. Het is van belang om het onderzoek al voor of tijdens de ontwerpfase te laten uitvoeren, zodat alle resultaten nog in het definitieve ontwerp integreerbaar zijn.
Haalbaarheidsstudies bevatten in ieder geval een:
– Energie-opbrengstberekening of energie-besparingsberekening;
– Investeringsberekening;
– Exploitatieberekening.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) neemt een organisatie de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering. De organisatie maakt bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit. Organisaties kunnen zelfs nog een stapje verder gaan en zich richten op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst. MVO is de standaard voor ondernemen in de 21ste eeuw. EFM ondersteunt organisaties in het verwezenlijken van MVO-beleid en MVO-doelstellingen.

Milieukeurmerken

Binnen verschillende branches bestaan Milieukeurmerken zoals Green Key (horeca en recreatie), Erkend Duurzaam (Bovag), etc. De onderzoeken die hiervoor nodig zijn en het uitvoeren van de aanvraagprocedure kan EFM voor u uitvoeren.