Energieadvies

Ad-hoc advies

Regelmatig worden bij beslissingen over energie gerelateerde onderwerpen niet de meest optimale keuzes gemaakt. Vaak ontbreekt binnen organisaties de juiste kennis om de meest optimale keuzes te kunnen maken. EFM fungeert graag als klankbord voor de opdrachtgever en verifieert of energetische en/of financiële voordelen te behalen zijn. Ook bij buitensporig energieverbruik of bijvoorbeeld klachten over klimaatinstallaties kan EFM adviseren over de te treffen maatregelen.

Subsidies

Het overheidsbeleid is steeds meer gericht op het afschaffen van subsidieregelingen. Subsidieregelingen op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing worden overigens wel steeds meer omgezet in eenmalige tenders of fiscale regelingen. Dit vraagt kennis en ervaring van de markt en de materie. EFM houdt zich daar dagelijks mee bezig en kan inspelen op vigerende regelingen en/of tenders en daarover op voorhand adviseren. Het is noodzakelijk dat EFM op de hoogte is van toekomstige investeringsplannen. Uit ervaring blijkt dat er regelmatig investeringen gedaan worden waarbij de opdrachtgever geen notie heeft dat deze subsidiabel zijn.

Meerjarenafspraken (MJA)

In verschillende branches wordt tussen de overheid en bedrijven, instellingen en gemeenten overeenkomsten gesloten over het effectiever en efficiënter inzetten van energie. Vanaf 1992 heeft de overheid in het kader van het energiebesparingsbeleid met een groot aantal sectoren een meerjarenafspraak gemaakt over de verbetering van de energie-efficiency waaronder de academische ziekenhuizen, wetenschappelijke onderwijsinstellingen, financiële dienstverlening, etc. Hiervoor dienen energiebesparingsonderzoeken te worden uitgevoerd en dient iedere 4 jaar een actueel Energie Efficiëntie Plan te worden opgesteld. De uitvoering van deze onderzoeken en ondersteuning bij de uitvoering van de MJA kan EFM u geheel uit handen nemen.

Projectondersteuning en – advies

Bij bouw of verbouwing kan er behoefte ontstaan aan advies over de toe te passen installaties. EFM ondersteunt en adviseert van voorontwerp, tot definitief ontwerp, bestekken en uitvoeringsbegeleiding. EFM onderstreept het belang van installaties voor comfort, productiviteit en exploitatie. EFM geeft onafhankelijk advies met als uitgangspunt dat duurzaam en kostenbesparing prima samen gaan.