Energiebesparing

Energiebeheer en monitoring

Op basis van meetdata monitort EFM uw energieverbruik. De meetdata, zijnde maandelijkse meterstanden of digitaal uitgelezen verbruiksdata, verwerkt EFM in haar monitoringprogramma E+Kplus, waardoor u vervolgens kunt beschikken over actuele overzichten van de verbruiken (in tabel- en grafiekvorm) per locatie, afdeling of organisatie. Indien gewenst kan daarvan een periodieke managementrapportage gemaakt worden.
Monitoring zonder energiebeheer heeft eigenlijk geen zin. Uiteraard kunt u zelf de verbruikscijfers interpreteren en vervolgens acties uitzetten zodra er afwijkingen zijn. U kunt ook het energiebeheer volledig aan EFM opdragen. EFM monitort en analyseert dan het verbruik en adviseert u zodra afwijkingen worden geconstateerd. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat u nooit teveel verbruikt.

Wilt u weten wat monitoring voor uw organisatie kan betekenen? Bekijk dit korte filmpje.

Nulmeting/scan

Met een nulmeting wordt op hoofdlijnen de organisatie en/of gebouw(en) op “energetisch gebied” in kaart gebracht. Naast interviews met enkele leidinggevenden en een globale energieschouw van de betreffende objecten, worden de energienota’s en contracten geanalyseerd, de op het bedrijf van toepassing zijnde wet- en regelgeving getoetst, de wijze van energieregistratie geïnventariseerd en de organisatiestructuur doorgenomen. Ook wordt gekeken naar toekomstplannen binnen de organisatie en eventuele duurzaamheidsontwikkelingen binnen de branche. Van deze nulmeting wordt een rapportage opgesteld en een plan van aanpak over hoe en op welke EFM u het beste kan ondersteunen.

Energiebesparingsonderzoek

Een energiebesparingsonderzoek zou een vervolg kunnen zijn op de Nulmeting. Naast bovengenoemde werkzaamheden geeft dit onderzoek u inzicht in besparings- en verbeteropties en welk pakket aan praktische energiebesparende maatregelen zorgt voor een optimale energiebesparing. In dit onderzoek maakt EFM de energiestromen inzichtelijk en geeft de besparingsmogelijkheden aan zowel op bouwkundig als technisch vlak. Dit resulteert in een aantal reële maatregelen die worden opgesomd op basis van kentallen en daarbij worden zowel de kosten als terugverdientijden vermeldt. Dit onderzoek voldoet aan de eisen van het bevoegd gezag en aan artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit.

Energiemanagementsysteem

Energiemanagement of energiezorg houdt in dat een organisatie structurele maatregelen neemt om het gebruik van energie en grondstoffen te minimaliseren. Een energiemanagementsysteem helpt organisaties aan hun energie-doelstellingen te voldoen.
Energiemanagement is het voortdurend doorlopen van de cyclus om de energie-efficiëntie te vergroten: beleid maken, acties plannen, maatregelen uitvoeren, resultaten controleren en op basis daarvan nieuw beleid maken. Met deze plan-do-check-act-cyclus worden continu verbeteringen gerealiseerd. Organisaties zijn vrij in hun keuze voor een energiemanagementsysteem. Het doel is echter altijd hetzelfde: continue prestatieverbetering op het gebied van energie-efficiëntie. Een energiemanagementsysteem omvat de organisatorische structuur, afspraken over taken en verantwoordelijkheden, en procedures, processen en voorzieningen voor het uitvoeren van energiemanagement. U kunt ervoor kiezen om uw energiemanagementsysteem te baseren op de internationale standaard ISO 50001. EFM kan u geheel of deels ondersteunen in het opzetten van een energiemanagementsysteem.

Energieaudit (EED)

In 2012 is door de Europese Commissie de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (Energy Efficiency Directive, EED) vastgesteld. De doelstelling is een 20% lager Europees energieverbruik in 2020. Op ondernemingen met meer dan 250 FTE of een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen is de energie-audit van toepassing (met uitzondering van bedrijven welke deelnemen aan de MJA3 / MEE of bedrijven met een internationaal erkend energie- of milieubeheersysteem).
De energie-audit is een systematische aanpak waarmee informatie wordt verzameld over het actuele energieverbruik van een onderneming. Het doel is de mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en te meten. De Europese richtlijn wil met de energie-audits bewustwording en inzicht in mogelijke energiebesparingsmogelijkheden creëren. De audit dient om de vier jaar hernieuwd te worden. EFM verzorgt onderzoek en energie-audits in het kader van de EED. De resulterende rapportage voldoet aan de richtlijnen welke zijn omschreven in het “Rapportage-format EED” en “Rapportage EED – adviesdocument” (RVO, januari 2016).

Interimmanagement

Veel bedrijven en/of instellingen hebben niet de beschikking over een energiemanager of – coördinator. EFM kan deze bedrijven ondersteunen met een interim manager op deeltijdbasis. Deze manager is in staat om het onderwerp “energie” op de kaart te zetten en succesvol te implementeren binnen de organisatie.